Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor gäller från och med juli 2016 och ersätter alla tidigare allmänna villkor för avtal mellan kund och Welcome Online AB, org. nr. 556775-4196 (“Finna.nu”) om köp och leverans av Finna.nus produkter och tjänster.


1. Inledande bestämmelser

Dessa allmänna villkor (“Villkoren”) gäller för avtal (“Avtalet”) mellan Finna.nu och kund om köp och leverans av produkter och tjänster (“Produkt/er/na”) som tillhandahålls av Finna.nu såtillvida inte annat överenskommits i Avtalet. I tillägg till Villkoren gäller de särskilda avtalsvillkor som Finna.nu i vissa fall tillhandahåller Kund (“Tilläggsvillkoren”). Vid motstridighet mellan Villkoren och Tilläggsvillkoren äger Tilläggsvillkoren företräde. För det fall Finna.nu ingår Avtal med kund via tredje part, ska det som gäller enligt Villkoren och Tilläggsvillkoren för kund gälla sådan tredje part i stället, i den omfattning som tredje parts behörighet gäller. I de fall annons har bokats genom en mediebyrå utgår Finna.nu från att medieförmedlaren gör detta i eget namn men för namngiven kunds räkning (kommission) eller annars har fullmakt att ingå Avtal för kunds räkning samt att mediebyrån därmed ansvarar för kunds åtaganden såsom för egen skuld, dvs mediebyrån åtar sig ett del credere‐ansvar.


2. Leverans

Finna.nu ska leverera Produkterna på det sätt och i den omfattning som specificerats i Avtalet. Med leverans avses den åtgärd genom vilken Produkt blir tillgänglig för tredje man. Finna.nu har rätt att anlita underleverantör för fullgörande av sina förpliktelser enligt Avtalet. Leverans förutsätter att kund följer de instruktioner och tidsramar som Finna.nu samt dess samarbetspartners och underleverantörer uppställer. Finna.nu reserverar sig för eventuella ändringar vad gäller tillgänglighet av innehållsprodukter i Avtalet från Avtalets ingående till orderbefräktelse gjorts och kund accepterar att avtalad leverans är beroende av sådan tillgänglighet och eventuella ändringar avseende leverans till följd därav. Utöver vad som specificerats i Avtalet garanterar Finna.nu inte under några omständigheter ett visst resultat till följd av leveransen av Produkten.


3. Ingående av Avtalet

Produkt beställs på sätt som Finna.nu anvisar. Såvida inte parterna har överenskommit om annat, ska Avtalet anses ingånget vid det tidigare av (i) när kund muntligen, skriftligen (inkl. per email) eller via webb-formulär gjort sin beställning och denna muntligen, skriftligen (inkl. per email) eller via webbtjänst accepterats av Finna.nu, (ii) när kund mottar orderbekräftelse från Finna.nu eller (iii) när Finna.nu har börjat leverera Produkten i enlighet med Avtalet och kund inte har invänt mot bekräftelse i enlig¬het med p 4. Avtalet ska ingås skriftligen om Finna.nu begär det. Kund bär ansvar för sin behörighet och befogenhet att ingå Avtal och för det fall Finna.nu ingår Avtal med kund via tredje part ansvarar tredje part för att tillställa Finna.nu fullmakt som styrker tredje parts behörighet och befogenhet att företräda kund. Ändringar och/eller tillägg till Avtalet som parterna överenskommer efter Avtalets ingående ska vara skriftliga om Finna.nu begär det. Kund är införstådd med och Finna.nu har rätt att justera pris enligt Avtalet i förhållande till överenskomna ändringar och/eller tillägg samt omedelbart tilläggsfakturera eventuell prisökning. För tillsvidareavtal har Finna.nu även rätt att justera priset p g a allmänna pris- eller kostnadsförändringar. Finna.nu har rätt att ändra eller göra tillägg till Villkoren och Tilläggsvillkoren. Sådan ändring eller tillägg träder i kraft 30 dagar efter det att meddelande härom gjorts tillgängligt på www.Finna.nu eller genom meddelande (via post/e-post) till kund. Övriga tillägg till och ändringar av Avtalet ska för sin giltighet vara skriftliga och under¬tecknade av båda parter.


4. Kunds kontrollskyldighet

För det fall Finna.nu bekräftar omfattningen i Avtalet genom att tillställa kund en bekräftelse (via post/e-post), ska kund snarast, dock inom 3 arbetsdagar från när Finna.nu skickade bekräftelsen, kontrollera att den bekräftelse Finna.nu skickar är korrekt och informera Finna.nu om samtliga eventuella invändningar.


5. Immateriella rättigheter

Om inte annat framgår av Tilläggsvillkoren tillkommer rättigheter till material som framställs eller levereras av Finna.nu (inklusive samarbetspartners och underleverantör) med anledning av Avtalet (“Resultat”) Finna.nu. Undantaget nyttjande av rättigheter som uttryckligen tillkommer kund får kund inte utan Finna.nus skriftligt medgivande använda Resultat i annat sammanhang eller för annat syfte än Avtalets fullgörande. Kund ansvarar för att samtliga uppgifter, utformning och/eller innehåll i annons och länkad information därtill som denne tillhandahåller Finna.nu eller hänvisar Finna.nu till (“Material”), i syfte att det ska utgöra innehåll i Produkt, inte innebär intrång i annans immateriella rätt. Kund är ensamt ansvarig för och garanterar att Material (i) inte innehåller immaterialrättsligt skyddat material som kund inte har fått tillstånd att tillgängliggöra samt att kund innehar samtliga tillstånd och rättig¬heter som krävs för dess användning i Produkt och Material, (ii) inte strider mot lag, förordning eller myndighetsbeslut eller innebär intrång i annans rättighet och (iii) överensstämmer med god marknadsföringssed samt inte innehåller stötande eller förargande material. Finna.nu förbehåller sig rätten att omedelbart ta bort eller avstå från att publicera Material som bryter mot Villkoren eller Tilläggsvillkoren. Kund beviljar genom sitt tillhandahållande Finna.nu samt dess samarbetspartners och underleverantörer en icke-exklusiv, i tiden obegränsad, överlåtbar och oåterkallelig licens att helt eller delvis använda Material i syfte att fullgöra åtaganden enligt Avtalet. Kund efterger härmed alla krav på ersättning för Finna.nus användning av Material. Kund ska hålla Finna.nu och dess underleverantörer skadelösa för det fall tredje part ställer krav på ersättning på grund av innehållet i eller användningen av Material. Finna.nu förbehåller sig rätten att underlåta att leverera Produkt vars innehåll enligt Finna.nus be¬dömning (i) kan strida mot lag, förordning, myndighetsbeslut eller annans rättighet, (ii) kan leda till rättsliga åtgärder mot Finna.nu eller någon av dess representanter (enligt lotterilagen (1994:1000) eller annan rättslig reglering) eller (iii) står i strid med Villkoren, Tilläggsvillkor, Finna.nus principer och anda eller på annat sätt enligt Finna.nus uppfattning är olämpliga, stötande eller förargande. För det fall Finna.nu väljer att inte leverera Produkt i enlighet med denna p 5 har båda parter rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan. Väljer Finna.nu att inte leverera Produkt till följd av att kund inte iakttagit vad som följer av lag, förordning, myndighetsbeslut eller annans rättighet, Villkoren eller Tilläggsvillkor eller på annat sätt förfarit vårdslöst är kund inte berättigad att göra gällande någon form av påföljd därför gentemot Finna.nu. Väljer Finna.nu att inte leverera Produkt till följd av annat skäl enligt denna p 5 ska kund som enda påföljd ha rätt till återbetalning av den del av erlagd avgift som motsvarar utebliven avtalad leverans. Kunden avsäger sig ovillkorligen och oåterkalleligt rätten att göra gällande ytterligare anspråk på skadestånd eller annan kompensation till följd därav.


6. Betalnings- och faktureringsvillkor etc.

Pris följer av Finna.nus vid var tid gällande prisuppgifter. Pris anges exklusive moms samt andra enligt lag tillkommande skatter. Betalning ska vara Finna.nu tillhanda senast 30 dagar netto efter fakturadatum. Såtillvida inte annat överenskommits eller följer av Tilläggsvillkor sker fakturering årsvis i förskott. Vid pappersbaserad faktura tillkommer en avgift om 60 SEK exkl moms per faktura. Är inte betalning fullgjord senast på förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen från förfallodatum och kund är skyldig att utge ersättning för faktureringsavgift, skriftlig betalningspåminnelse samt för lagstadgade inkassokostnader. Finna.nu förbehåller sig rätten att helt eller delvis underlåta att leverera Produkt under den tid dröjsmålet består, utan att det påverkar kunds betalningsskyldighet i förhållande till av Finna.nu genomförd avtalad leverans. Om kunds dröjsmål med betalning överstiger 30 dagar från förfallodatum äger Finna.nu med omedelbar verkan rätt att säga upp Avtalet helt eller delvis och erbjuda annan kund att ingå Avtal om leverans av Produkt avseende sådan del av Avtalet som sagts upp.


7. Kreditbedömning

Finna.nu får för kreditbedömning inhämta uppgifter om kund från kredit- och personregister. Efter bedömning av kunds kreditvärdighet kan Finna.nu besluta om avvikande eller förändrade betalnings- och faktureringsvillkor.


8. Kunds skadeståndsansvar

Kund är skyldig att ersätta all skada som förorsakas Finna.nu, inklusive ombudsarvode, rättegångskostnader, viten samt varje annan ersättning som Finna.nu får utge genom att kund inte iakttagit Villkoren, Tilläggsvillkoren eller på annat sätt agerat vårdslöst. Finna.nu är skyldig att snarast underrätta kund om krav som riktas mot Finna.nu med anledning av Produkt eller innehåll i Produkt.


9. Fel, reklamation och ansvarsbegränsning

Med fel avses att leverans av Produkt avviker från Avtalet. Reklamation ska framställas skriftligen snarast felet upptäckts eller borde ha upptäckts. Initiala fel vid leverans av Produkt ska reklameras inom en månad efter Finna.nus påbörjade leverans av Produkt. Fel som uppkommer därefter ska reklameras senast en månad från felets uppkomst. Sker inte reklamation skriftligen samt inom angivna frister förlorar kund rätten att kräva ersättning för felet. Fel ska i första hand åtgärdas genom felavhjälpning om detta kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Finna.nu. Finna.nu har rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans om så kan ske inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för kund. Om avhjälpande inte kan ske har kund rätt till skäligt prisavdrag eller skadestånd i enlighet med denna punkt. Prisavdrag för fel som uppkommer är begränsat till det belopp som motsvarar vad kund erlagt för leverans av relevant Produkt. Finna.nu ansvarar inte för fel som beror på kund, innehåll i Material eller något förhållande kund ansvarar för och inte heller för fel som inte reklamerats inom ovan angivna frister och/eller som borde ha upptäckts vid kunds kontrollskyldighet enligt ovan. Finna.nus ansvar för fel är begränsat till vad som uttryckligen framgår av Avtalet och förutsätter att Finna.nu agerat vårdslöst. Finna.nu ansvarar endast för direkt skada upp till ett maximalt belopp motsvarande mottagen betalning för leverans av relevant Produkt. Finna.nu ansvarar således inte för indirekt skada såsom utebliven vinst eller andra följdskador såvida inte grov vårdslöshet eller upp¬såt kan styrkas. Finna.nu är befriad från skyldighet att ersätta skada eller att fullgöra förpliktelse enligt Avtalet om skadan eller underlåtenheten har sin grund i omständighet utanför Finna.nus kontroll och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande av sådan förpliktelse. Detsamma gäller vid motsvarande förhållande hos Finna.nus samarbetspartners/underleverantörer.


10. Produktutveckling

Finna.nu förbehåller sig rätten att förändra Produkter och erbjudanden tillhandahållna av Finna.nu. Produktutveckling (inkluderande men ej begränsat till format, struktur, varumärken, domäner, omfattning, funktion eller erbjudan¬den som sådana) kan innebära att kunds köp av Produkt påverkas varpå kund äger rätt att inom skälig tid, dock inom 5 arbetsdagar från förändringstidpunkten, säga upp Avtalet till omedelbart upphörande för det fall Finna.nus förändring är till väsentlig nackdel för kund. Kund äger vid sådan uppsägning rätt till återbetalning av erlagt belopp avseende återstående avtalsperiod.


11. Avtalstid och uppsägning

Såtillvida annat inte framgår av Tilläggsvillkoren gäller Avtalet från dess ingående till 12 månader från Produkts avtalade startdatum för leverans. Part har rätt att skriftligen säga upp Avtalet med omedelbar verkan om den andra parten väsentligen åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet. Finna.nu har även rätt att säga upp Avtalet helt eller delvis till omedelbart upphörande om kund försätts i konkurs, upptar ackordsförhandlingar, träder i likvidation, har kommit på obestånd eller det finns befogad anledning anta att Kund kan komma på obestånd.


12. Personuppgifter och sekretess

Material som kund tillhandahåller Finna.nu och/eller dess samarbetspartners/underleverantörer och som direkt eller indirekt innehåller uppgifter som kan kopplas till en idag levande fysisk person utgör personuppgifter. Genom att beställa Produkter och tillhandahålla personuppgifter godkänner kund att Finna.nu och/eller dess samarbetspartners/underleverantörer inhämtar, använder, sparar och kan lämna kunds personuppgifter till tredje part i den mån detta behövs för att möjliggöra leverans av Produkt. Personuppgiftsansvarig är Finna.nu och/eller dess samarbetspartners/underleverantörer såsom tillämpligt. Kund har rätt att kostnadsfritt en gång per år begära information om de personuppgifter som Finna.nu har registrerat för sådan kund och hur dessa används. Kund kan även begära att personuppgifter tas bort eller ändras om de visar sig vara felaktiga eller ofullständiga. För det fall Material innehåller personuppgifter garanterar kund att nödvändiga tillstånd för användning inhämtats från berörda personer. Kund ska hålla Finna.nu skadeslös för det fall Finna.nu erhåller krav från tredje man med anledning av personuppgifter i Material. Utöver vad som följer av lag, förordning, myndighetsbeslut eller i övrigt är nödvändigt för fullgörandet av Avtalet förbinder sig parterna att inte under Avtalets giltighetstid eller därefter, för utomstående avslöja Avtalets innehåll eller sådan information som parterna erhållit från varandra och som är att betrakta som parts affärshemlighet. Part ska också vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra att sådan information avslöjas för utomstående av anställda.


13. Överlåtelse av avtalet

Finna.nu får överlåta Avtalet samt rättigheter och/eller skyldigheter till följd av Avtalet till bolag inom samma koncern.


14. Meddelanden

Kund ska uppge namn på kontaktperson, den postadress och e-postadress till vilken kund önskar att Finna.nu från tid till annan ska sända faktura, bekräftelse och andra meddelanden. Uppsägning eller andra meddelanden ska ske genom e-post, brev eller bud, till parternas i Avtalet angivna kontaktuppgifter. Meddelandet ska anses ha kommit mottagaren tillhanda; genom e-post om mottagandet behörigen bekräftats, 2 arbetsdagar efter avlämnande för postbefordran om avsänt med brev eller vid överlämnandet om avlämnat med bud. Kund är skyldig att utan dröjsmål meddela Finna.nu om förändringar i sina kontaktuppgifter.


15. Tvist

På Avtalet ska svensk rätt tillämpas utan hänsyn till dess lagvalsregler. Tvist i anledning av Avtalet ska avgöras vid Göteborgss tingsrätt.